ניתן למנוע פגיעה נוספת בנפגע כפועל יוצא של עצם הגשת תביעת דיבה? לא אחת חוששים נפגעים מהוצאת דיבה מלתבוע את נזקם במסגרת של תביעת דיבה.

חששם של אלה נעוץ בכך שפרסום דבר דיבה פוגע, שהיה עד לרגע הגשת תביעת דיבה נחלת היקף מצומצם מאוד של מספר אנשים בודדים/ עשרות או אפילו מאות אנשים, יהפוך עם הגשת תביעת דיבה על ידי הנפגע, לנחלת הכלל.                 

זאת, משתי סיבות:
האחת – פסקי דין בתביעות דיבה ואפילו בקשות ביניים במסגרת אותן תביעות, מוצאים דרכם לא אחת לרשת האינטרנט ויכולים בדרך זו להגיע למספר בלתי ידוע של אנשים בארץ ובעולם. השנייה – נפגעי פרסומי דיבה חוששים כי עצם הגשת תביעת דיבה, יהפוך למושא סיקור באמצעי התקשורת השונים ויהפוך להיות חלק מסדר יום ציבורי.   

באופן אבסורדי, ככל שדבר הדיבה פורסם במקום קטן יותר, כך החשש המדובר גדול יותר. כך לדוגמא נפגע שנפגע מהוצאת דיבה במקום עבודתו שפורסם לחלק מהעובדים אך לא לכולם, יחשש להגיש תביעת דיבה בגינה למרות נזקו הגדול, בשל החשש שדבר הדיבה יגיע למספר בלתי ידוע של אנשים, במקום עבודתו ומחוץ למקום עבודתו, אם פסק הדין במסגרת תביעת הדיבה יפורסם באינטרנט ועובדותיו יפורסמו ברבים, והוא ימצא עצמו נאלץ להתמודד עם הפגיעה גם מחוץ למקום עבודתו ואולי אף במקומות עבודה אחרים באזור מגוריו.  

חשש זה מובן ויש לו פתרון מובנה בחוק, שנועד להקל על הגשת תביעות דיבה. המחוקק מצא לנכון להגן על נפגעי הוצאת דיבה במסגרת תביעות דיבה והוא מאפשר, במקרים המתאימים, הן בהליך פלילי של תביעת דיבה והן בהליך אזרחי של תביעת דיבה, מיוזמת בית המשפט הדן בתביעה או לבקשת בעל דין, לאסור או לעכב זמנית, מנימוקים שיירשמו, פרסום ברבים של הליכי בית המשפט במסגרת תביעת הדיבה – לרבות כתבי טענות, כתבי בי-דין אחרים, כתב אישום ודבר הגשתם של אלה ולרבות פסק דין כל עוד אינו חלוט – במידה שראה צורך בכך לשם הגנה על שמו של הנפגע בתביעת דיבה.   

איסור פרסום כזה המתאפשר במסגרת של תביעת דיבה הוא חריג לכלל  בדבר פומביות הליכים וניתן במסורה, אך ניתן לבקשו בד בבד עם הגשת התביעה.

לפני שמגישים תביעת דיבה חשוב להתייעץ עם מומחה בתחום ולנסות ולמזער את הנזק שהנוסף שעלול להיגרם לתובע מעצם הגשת תביעה לפיצוי על נזק הכרוך בהוצאת דיבה.