לשון הרע הוא כל פרסום שעלול לפגוע באדם, להשפיל אותו בעיני אחרים, לבזותו, לשימו כמטרה לשנאה או ללעג, לפגוע ביכולתו למלא את משרתו ו/או תפקידו הציבורי ו/או לפעול במסגרת מקצועו ו/או משלח ידו. זאת, אם בשל תכונות המיוחסות לו ואם בשל מעשיו והתנהגותו.

לשון הרע היא גם פרסום שיש בו כדי לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו.

כל זאת בהינתן שהפרסום, אם היה בעל פה, הגיע לאדם אחד פרט לנפגע ואם היה בכתב, עלול היה להגיע לאדם אחד מלבד הנפגע, ובהינתן שהפרסום עצמו אינו נופל למסגרת אחד החסיונות או אחת ההגנות המנויות בחוק.

חשוב לציין כי לא בכל מקרה בו נעשה פרסום שפורטו בו עובדות שגויות, ניתן יהיה להגיש תביעת דיבה. גם דיבר "בלתי נאות", כגון קללות ונאצות, דיבור ב"עידנא דריתחא", סאטירה ו/או התבדחויות גרידא, אינן עילות בגדר דיבה.

גם הבעת דעה, אינה עילה לתביעת לשון הרע, ובלבד שהדעה נשענת על אדני עובדת אמת אחת לפחות, הנזכרת בפרסום.